ayaz-muhasebe-burosu

merter, İstanbul ,Türkiye

Detaylar

ayaz-muhasebe-burosu
hizmetlerimiz
dahilde işleme izin belgesi ve hariçte işleme izin belgesi alımı,sonlırması ve takibi

vergi ve ilgili diğer mevzuata ve tek düzen muhasebe startlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

işletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.

aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

işe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

işten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili iab, ibraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.

bölge çalışma müdürlüğü’ne dosya açmak, ek-1 ve ek-2 bildirgelerini vermek ve diğer işlemleri yerine getirmek.

ssk ve iş mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

kdv, aylık ve üçer aylık muhtasar ve geçici vergi, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, tahakkuk fişi’nin mükellefe sunulması.

vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

her türlü şirket ana sözleşmeleri hazırlamak,ticaret odası, vergi dairesi, ssk, bağ-kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

ssk, bağ-kur, iş , vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.


Harita

02125052267

Sosyal Profiller

Ek Bilgiler

Kategori:

Anahtar Kelimeler